Hotels Helios en

QuickBook
Select hotel:
Arrival date:: Calendar
Nights:
Adults:
Show more options

o

n

l

i

n

e

 

B

O

O

K

I

N

G

Hrvatski

Sukladno odluci skupštine vjerovnika društva HELIOS FAROS d.d. u stečaju, s ciljem donošenja odluke o daljnjem tijeku stečajnog postupka, stečajni upravitelj objavljuje

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za ulaganje i dokapitalizaciju društva HELIOS FAROS d.d. u stečaju, OIB: 48594515409, Priko bb, Stari Grad

Nad društvom HELIOS FAROS d.d. dana 11. veljače 2016. godine otvoren je stečajni postupak, te je odlukom vjerovnika donesenoj na skupštini vjerovnika dana 20. listopada 2016. godine stečajna upraviteljica zadužena da ispita postojanje interesa za ulaganje i dokapitalizaciju Društva radi moguće izrade stečajnog plana.

Temeljem donesene odluke ovim putem pozivamo zainteresirane strateške partnere i investicijske ulagače za iskazivanje interesa za ulaganje u Društvo, odnosno strateško povezivanje s Društvom radi održivosti nastavka poslovanja i dokapitalizacije Društva u cilju ostvarivanja stečajnog plana sukladno odredbama čl. 303 Stečajnog zakona (N.N. 71/2015).

Zainteresirani strateški partneri i investitori dužni su dostaviti iskaz namjere - ponudu za ulaganje u Društvo koje bi se provelo stečajnim planom, u cilju nastavka poslovanja Društva kroz pružanje usluga organiziranog hotelskog smještaja koje je poslovanje od strateške važnosti za Grad Stari Grad, otok Hvar, Splitsko-dalmatinsku županiju i RH u cjelini.

Svaka ponuda mora sadržavati:

1. dokaz o poslovnoj sposobnosti ponuditelja:

a) za fizičke osobe dokaz o financijskim sredstvima (potvrda banke kojim se potvrđuje da osoba raspolaže novčanima sredstvima dostatnim za ulaganje prema planu ulaganja).

b) za pravne osobe - isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar - isprava izdana od bankarskih i/ili drugih financijskih institucija kojim se sukladno primjenjivim propisima zemlje sjedišta ponuditelja dokazuje solventnost i likvidnost gospodarskog subjekta (BON2). Ponuditelj mora dostaviti revidirana poslovna izvješća (pojedinačna i konsolidirana, u slučaju obveze izrade istih) za protekle dvije poslovne godine. U slučaju kada je ponuditelj financijska institucija ili društvo čiji su osnivači financijske institucije, za dokaz o solventnosti i likvidnosti dovoljna je obvezujuća odluka investicijskog povjerenstva ili drugog odgovornog organa financijskih institucija o odobrenju ulaganja. Iz priloženih isprava mora biti vidljivo najmanje da ponuditelj nije bio u blokadi tijekom posljednjih 12 mjeseci prije datuma izdavanja isprava te da uredno podmiruje svoje obveze.

2. plan ulaganja u Društvo (stečajnog dužnika) za razdoblje od 3 – 5 godina,

3. garancija za ozbiljost ponude na iznos od HRK 1.000.000,00 s rokom valjanosti od 365 dana. Garancija mora biti izdana od banke sa sjedište u Republici Hrvatskoj, jasno vezana na ovaj natječaj, a posebno na obavezu dokapitalizacije Društva od strane Strateškog partnera, s klauzulom „na prvi poziv“, s klauzulom „bez protesta“

4. dokaz o uplati iznosa od 5.000,00 kn na račun Dužnika *

Prilikom dostavljanja ponuda, ponuditelji su dužni dostaviti kontakt podatke (ime i prezime odgovorne osobe te osobe za kontakt, sjedište, broj telefona, mail adresu,). Stečajni Dužnik može zatražiti dostavu dodatne dokumentacije.

*Društvo će zainteresiranim ponuditeljima koji dostave dokaz o uplati 5.000,00 kn na žiro-račun Društva otvoren kod SG Splitska banka d.d., IBAN broj: HR4523300031159056646, s pozivom na broj 00 2016-01, svrha uplate: ponuda za javni poziv, dostaviti raspoložive dokumente i podatke o Društvu, kako bi sukladno navedenom mogli dostaviti ponudu, uključujući obrazac ponude.

Kriteriji za ocjenu ponude su:

1. Iznos i način ulaganja u Društvo

2. Iznos i način namirenja vjerovnika

Rok za dostavu ponude je 30 dana od dana objave u dnevnom tisku.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: HELIOS FAROS d.d. u stečaju, Naselje Helios 5, 21460 Stari Grad, s naznakom „ponuda za javni poziv“.

Nakon prikupljanja ponuda ponuditelja, stečajna upraviteljica će zajedno s tijelima stečajnog postupka izvršiti vrednovanje ponuda prema navedenim kriterijima i o tome obavijestiti ponuditelja.

Stečajni dužnik zadržava pravo neprihvaćanja ni jedne ponude bez dodatnih obrazloženja.

Dodatne informacije mogu se dobiti kod stečajne upraviteljice radnim danom 8-13h na broju 098-265928, ili mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Stečajna upraviteljica

potpis